Vlaardings protest - Vlaardingen in beeld en verhaal

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Typisch Vlaardings
Lees ook: Herinnert u zich deze nog

Net zo als in heel Nederland had ook Vlaardingen zijn protesten. Een van de bekendste protesten is waarschijnlijk het protest tegen de geplande vuilstort in het natuurgebied De Lickebaert, wat uitmonden in het Volksbos.Heeft foto's of verhalen van de protesten in Vlaardingen?. Dan kunt u die hier versturen of plaatsen op
1950-
De historie van rijksweg 4 (Rijswijk-Schiedam) gaat terug tot de jaren '50. De weg heeft sindsdien bekendgestaan als Zoomweg, Beneluxweg, rijksweg 19 en uiteindelijk als onderdeel van rijksweg 4 of A4. Omdat de weg voor een groot deel geprojecteerd is in het gebied 'Midden-Delfland' tussen Delft en Schiedam/Vlaardingen, wordt het betreffende weggedeelte ook wel aangeduid met 'rijksweg 4 MiddenDelfland'.

1972: begin maatschappelijk protest.

Vrijwel tegelijkertijd met de aanleg van de weg uitten actiegroepen uit de streek bezwaren tegen verdere aanleg van rijksweg 4 in verband met de aantasting van natuurlijke waarden en de te verwachten geluidshinder. De acties hadden tot gevolg dat van de zijde van enkele gemeenten werd aangedrongen op en heroverweging van de noodzaak tot realisering van rijksweg 4. Ook werd verzocht grote omzichtigheid te betrachten bij de landschappelijke inpassing van de eventuele weg.
Lees ook: De hoekselijn.

1977-1978
Oktober 1977. De groep Aktie Busbaan biedt wethouder Goudriaan 700 handtekeningen aan van bewoners uit Holy-Noord die protesteren tegen de afsluiting van de Korhoenlaan voor auto's met uitzondering van bussen.

1978 Busbaan rellen aan de Parijslaan.

"Als lid van het Actie Comité Busbaan en gebombardeerd tot actieleider van de Busbaan rellen aan de Parijslaan in 1978, samen met de ontwerper van deze actie dhr. Gardenier, werden wij tijdens de uitvoering ingerekend door de heren van Hermandad en werden we door hen gesommeerd de actie af te breken. Ons doel aandacht te vragen voor deze in onze ogen onterechte afsluiting door de toenmalige wethouder Bas Goudriaan, bleek achteraf toch nog iets te hebben opgeleverd, namelijk de Wijkvereniging Hoevenbuurt waarin ik later actief was als redacteur en ontwerper van de Hoevenbuurt Krant. Toen de krant een succes bleek werd ik in een later coördinator recreatie. Ook Mister G was vijf jaar lang in de wijk een luis in de pels en bracht hij menig schandaaltje in de wijk aan het licht en zorgde voor vele boze gezichten, maar ook het schaamrood op een groot aantal gezichten!"   (c) Dirk Tempelaar, Geschiedenis van Vlaardingen.

1982
Protest tegen het autoluw maken van de binnenstad in Cronjéstraat, Korte Hoogstraat en Gedempte Biersloot ( verkeerscirculatieplan) op 6 mei 1982. Op de achtergrond zien we nog foto Ronde in het inmiddels gesloopte Maris Kwartier.

"De betoging was tegen het beruchte VCP in Vlaardingen. Men had het idee dat de stad verkeersluw moest worden gemaakt. Al met een storm die is overgegaan. Naar mijn idee was de afsluiting ergens in 1981. Vooral de ondernemers op de Hoogstraat maakten zich daar druk over."  Geschiedenis van Vlaardingen, Opmerking Martin


Lees ook: De Stadskraan spreekt.

1977-1978
1982
Foto: 'De Havenloods' (opdrachtgever)
1986
1990
1992
1986
1 oktober 1986. Het protest tegen het voornemen van het college van B en W van Vlaardingen om in het Lickebaertbos een strook groen beschikbaar te stellen voor naaktrecreatie, neemt massale vormen aan. De gemeente wordt overstelpt met protestbrieven. In totaal zijn er al zo'n 1500 boze reacties binnen gekomen. "Het college moet het voorstel intrakken", stelt raadslid Cor de Jonge (RPF/SGP/GPV) resoluut. "Nog nooit heeft een zaak de stad in beroering gebracht. Zelfs het invoeren van van betaald parkeren niet. Het college zich volledig op de zaak verkeken en moet daarvoor durven uitkomen".

De kans op het intrekken van het voorstel is echter gering. De PvdA, SP, VVD en Klein Links zullen voor het voorstel stemmen, zo bleek tijdens een commissievergadering. Alleen het CDA heeft nog twijfels. De fractie is verdeeld. Cor de Jonge is evenwel duidelijkin zijn kritiek. "Als ambtenaar (De Jonge werkt op het stadhuis van Maassluis, red.) heb ik het in 20 jaar nog niet meegemaakt dat burgers zo warm liepen voor een protestactie".

Boze burgers hebben opgeroepen tot het massale protest........
1990
De bewoners van de Westwijk hebben schoon genoeg van de geluidshinder van rijksweg 20. In een petitie vragen zij de gemeenteraad om desnoods door de gemeente zelf een geluidsscherm of -wal aan te
laten leggen.

Boze wijkbewoners nemen het recht in eigen hand en slopen de drempels in de bussluis aan de Anthony Knottenbeltsingel.

1990-1992 Volksbos
Begin jaren 90 van de vorige eeuw onstond er in Vlaardingen een steeds groter verzet om in natuurgebied het Lickebaert een vuilstort te realiseren.

Wat op 12 december 1992 uitmondde in het door "Stichting Groeiend Verzet in de Lickebaert" georganiseerde aanplanten van zo'n 17.000 bomen door 8000 mensen. Inmiddels is dit uit protest aangeplante bos uitgegroeid tot een heus natuurgebied.

Gedicht
HET VOLKSBOS
Ik voel het rondom zachtjes beven
Van wezel, vos en hermelijn.
Want wat eerst afvalhoop zou zijn,
Dat zindert nu van dierenleven.
De bodem was al weggegeven,
Het plan getrokken, lijn voor lijn.
Het zag er prachtig uit, piekfijn!
Toch moest het op de buik geschreven.
Het bleek al gauw een wespennest:
Het volk, hier al genoeg gepest,
Bleek van een boomplantdag te dromen.
En kijk die droom is uitgekomen!
Vandaar dat hier de koolmees fluit
- zo heerlijk luid - Sliep uit! Sliep uit!
Aat Rolaff
(Vlaardings amateurdichter)
1994
Kolpabad overtuigd de gemeente niet.

De 1140 handtekeningen voor behoud van het Kolpabad hebben burgemeester en wethouders niet doen besluiten de bouw van een nieuw zwembad af te blazen. In hun antwoord aan de actievoeders schrijven B en W dat het Kolpabad hoe dan ook gesloopt wordt. Aan dat besluit liggen, zo wordt nog eens uiteengezet, voornamelijk bedrijfs-economische motieven ten grondslag. Het Kolpabad is is verouderd en moet, wil het in bedrijf blijven, voor veel geld worden opgeknapt. Het buitenbad, dat de actievoerders zo aan het hart gaat, is te duur om te worden gehandhaafd. De Exploitatie van een modern, overdekt zwembad zou voor de gemeente goedkoper zijn.
1994
Protest Blankenburgtunnel 2011
In Vlaardingen heeft een actie tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel een paar honderd mensen getrokken. Volgens de betogers verdwijnt met de tunnel tussen de A15 en de A20 het laatste groen tussen Maassluis en Vlaardingen en brengt de tunnel daarmee "onherroepelijke schade" aan. De tegenstanders van de tunnel hebben inmiddels zo'n 30.000 handtekeningen verzameld. Om duidelijk te maken dat de tijd dringt voor het natuurgebied, luidden de demonstranten om 11.55 uur een 'noodklok'. In november beslist het kabinet of de Blankenburgtunnel wordt aangelegd. Er is een alternatief plan: de Oranjetunnel. Die zou een stuk westelijker komen te liggen en Hoek van Holland met het Botlekgebied moeten verbinden.

Omdat de Oranjetunnel een stuk duurder is dan de Blankenburgtunnel, achten ingewijden de kans groot dat de keuze op de Blankenburgtunnel gaat vallen.
NOS
2012
Bewoners en ondernemers rond het centrum van Vlaardingen willen niet dat de Westhavenkade autoluw wordt. Na een grondige renovatie wordt de kade deels afgesloten voor verkeer, maar omwonenden vrezen voor extra verkeersoverlast in de wijken.

Nieuwe bestrating, grotere terrassen en moderne bankjes moeten de Westhavenkade aantrekkelijker maken. Paaltjes in de weg ontmoedigen automobislisten de kade als doorgangsroute te gebruiken. Na zes uur 's avonds is het gebied tussen april en oktober zelfs helemaal afgesloten.
RTVRijnmond
2012
RTVRijnmond
2013
2013
Bewakers, receptionisten en cateraars van Unilever bij de vestiging in Vlaardingen leggen dinsdag het werk neer, samen met hun collega's van de andere Unilever-locaties. Zij willen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden behouden en eisen van Unilever een faire overgangsregel bij hun gedwongen overstap naar het externe bedrijf Sodexo.

De actievoerders uit het hele land lazen dinsdagochtend bij aanvang van de kennismakingsbijeenkomst Sodexo en Securitas in Vlaardingen een statement  voor over de achtergrond van de staking. Later op de dag gaan ze naar het hoofdkantoor van Unilever in Rotterdam. Verslechtering van arbeidsvoorwaarden en pensioen.

Unilever wil tientallen vaste medewerkers overhevelen naar cateraar Sodexo. Velen zien daardoor hun arbeidsvoorwaarden -zoals hun pensioen - in een klap flink verslechteren. Wie nu nog onder de cao van Unilever valt, kan zelfs cao-loos worden. De nieuwe werkgever Sodexo heeft namelijk geen cao voor alle beroepsgroepen die ze doorgeschoven krijgen van Unilever.
(c) Vlaardingen24
2014
Het college van burgemeester en wethouders de Voorjaarsnota (VJN) tijdens een speciaal belegde persbijeenkomst. De Voorjaarsnota is een voorbode van de Begroting die gewoonlijk in november gepresenteerd wordt, en waarin vorig jaar nog een groot aantal harde bezuinigingen werd aangekondigd. In 2014 waren dat er zoveel dat al gauw de slogan ‘Vlaardingen Spookstad’ werd gebruikt in talrijke protesten. Het leek er op dat de Bibliotheek, de Stadsgehoorzaal, de Kinderboerderij Holywood en talrijke andere voorzieningen voorgoed de deuren zouden sluiten. Inmiddels lijkt het financiële tij gekeerd en is er zelfs weer wat ruimte om bepaalde bezuinigingen geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken. Meer nog, er is zelfs ruimte voor investeringen in bepaalde voorzieningen.

Voor Kinderboerderij Holywood werd nog een nieuwe gebruiker gezocht, daar waar de dierenweides in de Westwijk en aan de Hofsingel al geadopteerd waren door groepen bewoners uit de omringende wijk. Inmiddels is er ook in de Holy een Stichting opgericht door bewoners, die zich op vergelijkbare wijze over het terrein en de dieren gaat ontfermen. Holywood stond al op de begroting voor €20.000 maar om één en ander te kunnen laten ‘draaien’ moet daar nog €37.000 bij en die komt er, als het aan het college ligt.

De wijkcentra waren eerder afgelopen jaar ook dusdanig gekort op hun budgetten dat ook daar voor sluiting moest worden gevreesd. Inmiddels is daar ook budget voor gevonden: De wijkcentra krijgen een budget van € 45.000,- om de activiteiten in de kwetsbare wijken voort te zetten.

Waarom werden er vorig jaar zulke forse bezuinigingen aangekondigd en deels al uitgevoerd en lijkt er nu weer geld te zijn? Het heeft alles te maken met de verkoop van vastgoed en grond, die een aantal financiële voordelen voor de gemeente opleveren. De risico’s van de gemeente zijn afgenomen door minder risico’s binnen grondexploitaties en door dit afstoten van vastgoedbezit. Dit leidt tot een lagere gewenste weerstandscapaciteit van € 22 miljoen in plaats van €35 miljoen. De weerstandscapaciteit is een verplichte ‘spaarpot’ waarmee niet begrote zaken of onvoorziene risico’s afgedekt moeten worden. Door lagere risico’s  hoeft de gemeente minder te sparen en dat heeft een positief effect op het begrotingssaldo.
(c) Vlaardingen24
2016
Bewoners van de Eksterlaan in Vlaardingen-Holy vrezen dat er toch een ontsluitingsweg wordt aangelegd door hun wijk. De weg zou er moeten komen op verzoek van de gemeente Schiedam, ten behoeve van het nieuwe sportpark A4. Boze Vlaardingers willen dat hun eigen wethouder de ontsluitingsweg alsnog tegenhoud.

Aan de balustrades van de twee flatgebouwen aan de Eksterlaan in Vlaardingen-Holy hangen spandoeken met teksten als ‘Geen doorgang hier voor Sportpark A4’ en ‘Wij zijn tegen’. De buurt vreest met de komst van het sportpark op het tunneldak van de A4 voor verkeers- en parkeerdruk.
2017
De tribune boven de raadszaal in Vlaardingen zit vol met boze leden van Volkstuinvereniging  De Zuidbuurt. De tuineigenaren hebben voor aanvang van de raadsvergadering gedemonstreerd voor het stadhuis.  Ze zijn tegen de komst van een Polenpension nabij het volkstuimcomplex. Op een van de spandoeken staat geschreven:  ‘Worden wij Vlaardingers nog wel gehoord!! Ons tuinparadijs door Tradiro verstoord.’

De vestiging van een Polenpension aan de Zuidbuurtseweg staat voor vanavond op de agenda van de gemeenteraad, maar het is niet meer aan de volksvertegenwoordigers om te beslissen over de komst van het pension. De gemeenteraad heeft geen formele rol, heeft het stadsbestuur al laten weten op vragen van de CU-SGP.  Alleen bij grote afwijkingen van het bestemmingsplan moet het stadsbestuur een verklaring van geen bedenkingen vragen  van de raad.
© 2017 Schiedams Nieuws
2017
Protest tegen medisch centrum zwelt aan

Aanstaande donderdag wordt er weer in de gemeenteraad vergaderd over het beoogde medisch Centrum Hooglede in de wijk Park Hooglede. Al eerder hebben bewoners met de raad gesproken  over hun bezwaren tegen de komst ervan. De kritiek van bewoners van Park Hooglede bestaat vooral uit de volgende zaken: extra parkeerdruk, extra verkeersdruk, de grootte van het gebouw dat 'megalomaan' wordt genoemd en het onvolledig of onjuist geïnformeerd zijn.

Een grote groep bewoners heeft zich al eerder verenigd in de Facebookgroep Park Hooglede buren  waar ook een enquête gehouden is met de vraag of 'u met de wetenschap van nu voor of tegen de komst van het bedrijven gebouw Medisch Centrum Hooglede bent'. De uitkomst is niet verrassend: alle deelnemers stemden tegen. In de wijk zelf hangen inmiddels al de nodige spandoeken, waarvan een enkele weggehaald leek door de bouwer en een ander door medebewoners die het 'niet chic' vonden staan in hun wijk.

Donderdag 31 augustus wordt er vooral gesproken over een WOB-verzoek van bewoners die informatie wilden hebben over de verkoop van de grond. Die informatie is niet geheel vrijgegeven door de gemeente vanwege concurrentiegevoelige informatie: als de verkoop aan huisartsen De Wit en Verzijl voor het medisch centrum niet doorgaat dan kunnen andere partijen er ongewenst voordeel uit halen.

Ondertussen trekken de protesterende bewoners verbaal alle registers open door een structureel gebruik van de woorden 'megalomaan'  (wat in de oorspronkelijke betekenis duidt op grootheidswaan) en 'bedrijvenverzamelgebouw'. Niet iedereen lijkt echter erop tegen; er werd op Facebook ook al melding gemaakt van een voorstander van de komst van het medisch centrum.
(c) Vlaardingen24
2017
Bewoners klaar met drukte op Marathonweg. De containerlosplaats in de Vlaardingse Zevenmanshaven is weer een stap dichterbij gekomen. Voor omwonenden het signaal om serieus actie te ondernemen.

Een groep Westlandse ondernemers, verenigd in de stichting Coolport Westland, heeft onderzoek laten doen naar de bouw van een containerlosplaats tussen Westland en de Tweede Maasvlakte, waar zij momenteel hun groente en fruit laten overzetten. De laatste maanden bekeek de stichting zes locaties, de keus is nu definitief op Vlaardingen gevallen.

Wij komen met een plan waarin ook aan de bewoners wordt gedacht. Guus de Ruiter (omwonende) De ‘eenvoudige losplaats’ met een kraan en koelruimte wordt ongeveer anderhalve hectare groot en moet op het braakliggende terrein in de Zevenmanshaven, naast afvalverwerker Beelen, komen. Vrachtwagens die de groenten en fruit vervoeren gaan dagelijks voor zo'n 80 extra ‘vervoersbewegingen’ zorgen. Dat zorgt voor extra belasting op de Marathonweg, de verbinding tussen de haven en de rijksweg.

Voor omwonenden de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Al jaren klagen zij over de steeds drukker wordende weg. ,,Maar mensen hebben het gevoel dat ze niet gehoord worden, de afgelopen tien jaar is er niks bereikt,” zegt Guus de Ruiter.

Om daar verandering in te brengen, richtte hij met enkele andere bewoners de vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving op. Volgende week gaat de vereniging in gesprek met de gemeente. ,,Wij komen met een plan waarin ook aan de bewoners wordt gedacht. Hoe we dat gaan bereiken? Bijvoorbeeld door de gemeente voor te stellen bedrijven mee te laten betalen aan de maatregelen die nodig zijn om de overlast voor bewoners tegen te gaan.”

Volgens Lenie Dwarshuis van Coolport Westland zijn de bezwaren van bewoners en raadsleden onterecht. ,,Die vrachtwagens rijden toch wel. Anders zouden ze via de Beneluxtunnel langs Vlaardingen komen.’’

De provincie, die een klein miljoen aan subsidie moet verstrekken, geeft nu binnen enkele weken al dan niet groen licht. Omwonenden zullen op zijn vroegst in de eerste helft van 2018 iets van het project in de Zevenmanshaven zien.
(c) AD
2014
2016
2017
2017
Vlaardingen24
2017
Lees ook: Kolpabad

Lees ook: Dubio

Lees ook: Vlaardingse Speldjes

Free counters!
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu